Program Çıktılarımız

PÇ 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilme becerisi
M.PÇ 1- Bu ders, matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
M. (2) Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi

PÇ 2. Karmaşık mühendislik sorunlarına bilimsel sistematikle yaklaşma ve çözüm üretme becerisi
M.PÇ 2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
M.PÇ 4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 3. Mühendislik tasarımı yapabilme becerisi
M.PÇ 3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
M.PÇ 6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
M. (4) Bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisi

PÇ 4. Bilgiye ulaşma, deney yapma, analiz etme ve yorumlama becerisi
M.PÇ 5- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
M.PÇ 8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
M.PÇ 7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
M.PÇ 4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5. Konusu ile ilgili yayın ve teknolojileri izleme becerisi ve kendisini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyarak yeniliklere açık olma becerisi
M.PÇ 6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
M.PÇ 8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 6. Takım çalışması yapabilme becerisi
M.PÇ 6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
M.PÇ 7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
M.PÇ 9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

PÇ 7. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi
M.PÇ 7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
M.PÇ 6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 8. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi
M.PÇ 9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 9. Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalığa sahip olma becerisi
M.PÇ 10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
M.PÇ 8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 10. Mesleki uygulamaların küresel ve ulusal boyutlardaki etkilerinin farkında olma becerisi
M.PÇ 11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
M.PÇ 9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
M.PÇ 3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

PÇ 11. Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik, istatistik ve lineer cebir konuları hakkında bilgiye sahip olması
M. (2) Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi.
M. (3) İstatistik ve lineer cebir konularına aşinalık.

PÇ 12. En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisine sahip olması
M. (1) En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi.

PÇ                     : Bölümümüz Program Çıktıları
M.PÇ                 : MÜDEK Program Çıktıları
M.(1-4)              :MÜDEK Makine ve Benzeri Adlı Mühendislik Programları Program Ölçütleri

eĞİtİM amaçlarımız

Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği birinci ve ikinci öğretim lisans programının eğitim amaçları, programın mezunlarının mezuniyetlerini izleyen en fazla 5 yıl içinde erişmeleri beklenen özellikleri tanımlayan ifadelerdir.

Makine Mühendisliği birinci ve ikinci öğretim lisans programı mezunları,

1. Araştırma-Geliştirme, Ürün Tasarımı, Üretim faaliyetlerinde bulunan kurumlar tarafından tercih edilirler.
2. Mesleki gelişimlerini yaşam boyu öğrenme felsefesiyle sürdürürler.
3. Takım çalışmalarına yatkındırlar ve iş yaşamlarında etik değerlere bağlı çalışırlar.
4. Mesleki konularda liderlik ve yöneticilik yeteneklerine sahip olurlar.

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik